Useful polish phrases

As an initiation to Polish it’s useful to know a few common expressions
(pronunciation in brackets):

Dzień dobry – good morning (or good afternoon)(Jean Dough-bree)

Dobry wieczór – good evening (DOH-brih VEE-etch-OO-r)

Dobranoc – good night (doh-BRAH-nots)

Cześć – hi (Cheshch)

Do widzenia – good bye (d-oh veedzenia)

Proszę – please / here you are (prosh-eh)

Dziękuję – thank you (Jen KOO yeh)

Dzięki – thanks (less formal) (JEN kee)

Przepraszam – I’m sorry / excuse me (psheh-prasham)

Tak – yes (t-ah-k)

No – yeah (n-oh softer o)

Nie – no / not (Nee-eh)

Nie wiem – I don’t know (nee-eh vee-em)

Nie zawracaj mi głowy, nie widzisz, że jestem zajęty/zajęta? – don’t disturb me, don’t you see I’m busy ? (speaker: male/female) (lit. Don’t turn my head, don’t you see, that I am busy) (Nee-eh zaf-rah-tsai me gh-wh-oh-vih, nee-eh vi-tsish, sh-eh yea-stem zah-yea-th-ih/zah-yea-th-ah)

Jak się masz? – how are you? (lit. How do you have yourself?) (Yah-k sheh mahsh)

Jak leci? – what’s up? (lit. how’s it flying?) (Yah-k l-eh-chee)

Miłego dnia – have a nice day (mee-uego dne-ea)

Co/Jak tam u ciebie? – how is it going? (tso / yah-k tahm oo cheh-bee-eh)

Nie mówię po polsku. – I don’t speak Polish (nee-eh moov-ee-eh po polskoo)

Nie rozumiem – I don’t understand (nee-eh roh-zoo-mee-em)

Na zdrowie! – Cheers! (or Bless you!) (lit. For health!) (nah zdroh-vee-eh)

 

And some more useful phrases:

Translation Phrase IPA Remarks
Polish language język polski,polszczyzna [‘jɛ̃zik ‘pɔlski][pɔl’ʃʧizna]
hello cześć [‘ʧɛɕtɕ] informal, used both for greeting and goodbye, lit. “honour”
good morning, good afternoon dzień dobry [‘dʑɛɲ ,dɔbri] lit. “good day”
good-bye do widzenia [dɔvi’ʣɛɲa] lit. “until seeing”
good night dobranoc [dɔ’branɔʦ]
please proszę [‘prɔʃɛ̃]
you’re welcome proszę bardzo [ˌprɔʃɛ̃’barʣɔ]
don’t mention it nie ma za co [ˌɲɛma’zaʦɔ] lit. “(there’s) nothing for it”
thank you dziękuję [dʑɛ̃’kujɛ̃]
this one m: tenf: ta

n: to

[tɛn][ta]

[tɔ]

that one m: tamtenf: tamta

n: tamto

[‘tamtɛn][‘tamta]

[‘tamtɔ]

how much? ile? [‘ilɛ]
English language język angielski [‘jɛ̃zik aŋ’gɛ´lski]
yes tak [tak]
no nie [ɲɛ]
I don’t understand Nie rozumiem [ɲɛrɔ’zumiɛm]
where’s the bathroom? Gdzie jest łazienka? [ˌgdʑɛjɛst wa’ʑeŋka]
generic toast: Na zdrowie! [na zdrɔv’ɛ] lit. “to health”
do you speak English? Czy mówi Pan po angielsku?Czy mówi Pani po angielsku?

Czy mówisz po angielsku?

[ʧi’muvipan poaŋ’gɛ´lsku][ʧi’muvipani poaŋ’gɛ´lsku]

[ʧi’muviʃ poaŋ’gɛ´lsku]

Pan — sir, Mr.; Pani — Mrs.; the third form is both impersonal and informal
what is it? Co to jest? [ʦɔtɔ’jɛst]
Welcome to Poland! Witamy w Polsce! [vi’tami ‘fpɔlsʦɛ]
I love you Kocham cię [‘kɔxamtɕɛ̃]

source: en.wikibooks.org